مبانی رنگ
 • دوره رنگ‌شناسی ( مبانی رنگ) یکی از مباحث خیلی مهم در تمام رشته های زیر شاخه هنر است
 • از جمله رشته فتوگرافیک و …
 • اینکه ما هررنگ را بشناسیم و بدانیم که چه جایی کاربرد دارد
 •  اینکه از ترکیب این رنگ ها با هم چه کارهایی میتوانیم انجام بدهیم
 • در چه جاهایی میتوانیم ازش استفاده کنیم
 • چه مفاهیمی میتوانیم داشته باشیم
 • یادگیری تئوری رنگ
 • آشنایی با چرخه رنگ
 • هارمونی
دوره مبانی رنگ هنرستان دخترانه غیرانتفاعی نخبگان شامل :
 • آشنایی با رنگ های اصلی یعنی رنگ های درجه یک
 • رنگ های درجه دوم
 • رنگهای درجه سوم
 • رنگهای مکمل به صورت کامل ( تئوری و عملی)
 • آشنایی با مفهوم ته‌رنگ یا فام
 • شناخت کنتراست رنگ به صورت کامل
 •  هارمونی رنگ ها و …
فهرست